5/5 - (6 bình chọn)

Lớp 7 – Kết nối tri thức

Ngữ Văn

Soạn văn 7 (hay nhất) – KNTT
Soạn văn 7 (ngắn nhất) – KNTT
Giải SBT Ngữ văn 7 – KNTT
Giải Vở thực hành Ngữ văn 7 – KNTT
Tác giả Tác phẩm Ngữ văn 7 – KNTT

Toán

Giải sgk Toán lớp 7 – KNTT
Giải SBT Toán lớp 7 – KNTT
Giải Vở thực hành Toán lớp 7 – KNTT

Tiếng Anh

Giải sgk Tiếng Anh lớp 7 Global Success – KNTT
Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 – KNTT

Khoa học tự nhiên

Giải sgk Khoa học tự nhiên lớp 7 – KNTT
Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 7 – KNTT
Giải Vở thực hành Khoa học tự nhiên 7 – KNTT

Lịch Sử

Giải sgk Lịch Sử lớp 7 – KNTT
Giải SBT Lịch Sử lớp 7 – KNTT
Giải Vở thực hành Lịch Sử lớp 7 – KNTT

Địa Lí

Giải sgk Địa Lí lớp 7 – KNTT
Giải SBT Địa Lí lớp 7 – KNTT
Giải Vở thực hành Địa Lí 7 – KNTT

Giáo dục công dân

Giải sgk Giáo dục công dân lớp 7 – KNTT
Giải SBT Giáo dục công dân lớp 7 – KNTT

Công nghệ

Giải sgk Công nghệ lớp 7 – KNTT
Giải SBT Công nghệ lớp 7 – KNTT
Giải Vở thực hành Công nghệ lớp 7 – KNTT

Tin học

Giải sgk Tin học lớp 7 – KNTT
Giải SBT Tin học lớp 7 – KNTT
Giải Vở thực hành Tin học lớp 7 – KNTT

Hoạt động trải nghiệm

Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 7 – KNTT
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 7 – KNTT

Âm nhạc

Giải sgk Âm nhạc lớp 7 – KNTT

Giáo dục thể chất

Giải sgk Giáo dục thể chất lớp 7 – KNTT

Lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn

Soạn văn 10 (hay nhất) – CTST
Soạn văn 10 (ngắn nhất) – CTST
Giải SBT Ngữ văn 10 – CTST
Tác giả Tác phẩm Ngữ văn 10

Toán

Giải sgk Toán 10 – CTST
Giải Chuyên đề học tập Toán 10 – CTST
Giải SBT Toán 10 – CTST

Tiếng Anh

Giải sgk Tiếng Anh 10 Friends Global – CTST
Giải SBT Tiếng Anh 10 – CTST

Vật Lí

Giải sgk Vật Lí 10 – CTST
Giải SBT Vật Lí 10 – CTST

Hóa học

Giải sgk Hóa học 10 – CTST
Giải SBT Hóa học 10 – CTST

Sinh học

Giải sgk Sinh học 10 – CTST
Giải SBT Sinh học 10 – CTST

Lịch Sử

Giải sgk Lịch Sử 10 – CTST
Giải SBT Lịch Sử 10 – CTST

Địa Lí

Giải sgk Địa Lí 10 – CTST
Giải SBT Địa Lí 10 – CTST

Kinh tế & Pháp luật

Giải sgk Kinh tế & Pháp luật 10 – CTST
Giải SBT Kinh tế & Pháp luật 10 – CTST

Công nghệ

Giải sgk Công nghệ 10 – CTST

Tin học

Giải sgk Tin học 10 – CTST

Hoạt động trải nghiệm

Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 10 – CTST
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 10 – CTST

Giáo dục quốc phòng

Giải sgk Giáo dục quốc phòng 10 – CTST

Lớp 10 – Cánh diu

Ngữ Văn

Soạn văn 10 (hay nhất) – CD
Soạn văn 10 (ngắn nhất) – CD
Giải SBT Ngữ văn 10 – CD
Tác giả Tác phẩm Ngữ văn 10

Toán

Giải sgk Toán 10 – CD
Giải Chuyên đề học tập Toán 10 – CD
Giải SBT Toán 10 – CD

Tiếng Anh

Giải sgk Tiếng Anh 10 Explore New Worlds – CD
Giải SBT Tiếng Anh 10 – CD

Vật Lí

Giải sgk Vật Lí 10 – CD
Giải SBT Vật Lí 10 – CD

Hóa học

Giải sgk Hóa học 10 – CD
Giải SBT Hóa học 10 – CD

Sinh học

Giải sgk Sinh học 10 – CD
Giải SBT Sinh học 10 – CD

Lịch Sử

Giải sgk Lịch Sử 10 – CD
Giải SBT Lịch Sử 10 – CD

Địa Lí

Giải sgk Địa Lí 10 – CD
Giải SBT Địa Lí 10 – CD

Kinh tế & Pháp luật

Giải sgk Kinh tế & Pháp luật 10 – CD
Giải SBT Kinh tế & Pháp luật 10 – CD

Công nghệ

Giải sgk Công nghệ 10 – CD

Tin học

Giải sgk Tin học 10 – CD
Giải SBT Tin học 10 – CD

Hoạt động trải nghiệm

Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 10 – CD
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 10 – CD

Giáo dục quốc phòng

Giải sgk Giáo dục quốc phòng 10 – CD

Giáo dục thể chất

Giải sgk Giáo dục thể chất 10 – CD

Tài liệu tham khảo

Đề thi Toán 10
Đề thi Ngữ văn 10
Đề thi Tiếng Anh 10
Đề thi Vật Lí 10
Đề thi Hóa học 10
Đề thi Sinh học 10
Đề thi Địa Lí 10
Đề thi Lịch Sử 10

Tiện ích

Xem online sách lớp 10 KNTT
Xem online sách lớp 10 CTST
Xem online sách lớp 10 Cánh diều

Ngữ Văn

Soạn Văn 11 (hay nhất)
Soạn Văn 11 (ngắn nhất)
Soạn Văn 11 (siêu ngắn)
Soạn Văn 11 (cực ngắn)
Văn mẫu lớp 11

Toán

Giải bài tập sgk Toán 11
Giải bài tập sgk Toán 11 nâng cao
Giải sách bài tập Toán 11

Sinh học

Giải bài tập sgk Sinh học 11
Giải bài tập sgk Sinh học 11 (ngắn nhất)
Giải bài tập sgk Sinh học 11 nâng cao
Trắc nghiệm Sinh học 11 (có đáp án)

Tiếng Anh

Giải bài tập sgk Tiếng Anh 11
Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
Giải bài tập sgk Tiếng Anh 11 mới
Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới

Vật Lí

Giải bài tập sgk Vật Lí 11
Giải bài tập sgk Vật Lí 11 nâng cao
Giải sách bài tập Vật Lí 11

Tin học

Giải bài tập sgk Tin học 11
Trắc nghiệm Tin học 11 (có đáp án)

Hóa học

Giải bài tập sgk Hóa học 11
Giải bài tập sgk Hóa học 11 nâng cao
Giải sách bài tập Hóa 11

Địa Lí

Giải bài tập sgk Địa Lí 11
Giải bài tập sgk Địa Lí 11 (ngắn nhất)
Tập bản đồ Địa Lí 11
Trắc nghiệm Địa Lí 11 (có đáp án)

Công nghệ

Giải bài tập sgk Công nghệ 11

Lịch Sử

Giải bài tập sgk Lịch Sử 11
Giải bài tập sgk Lịch Sử 11 (ngắn nhất)
Tập bản đồ Lịch Sử 11
Trắc nghiệm Lịch Sử 11 (có đáp án)

Giáo dục công dân

Giải bài tập sgk GDCD 11
Giải bài tập sgk GDCD 11 (ngắn nhất)
Trắc nghiệm GDCD 11 (có đáp án)

Đề ôn thi THPT Quốc gia 2021

Đề minh họa 2021 (giải chi tiết)

Ngữ Văn

Soạn Văn 12 (hay nhất)
Soạn Văn 12 (ngắn nhất)
Soạn Văn 12 (siêu ngắn)
Soạn Văn 12 (cực ngắn)
Văn mẫu lớp 12

Toán

Giải bài tập sgk Toán 12
Giải bài tập sgk Toán 12 nâng cao
Giải sách bài tập Toán 12

Tiếng Anh

Giải bài tập sgk Tiếng Anh 12
Giải bài tập sgk Tiếng Anh 12 mới
Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới

Vật Lí

Giải bài tập sgk Vật Lí 12
Giải bài tập sgk Vật Lí 12 nâng cao
Giải sách bài tập Vật Lí 12

Hóa học

Giải bài tập sgk Hóa học 12
Giải bài tập sgk Hóa học 12 nâng cao
Giải sách bài tập Hóa 12

Sinh học

Giải bài tập sgk Sinh học 12
Giải bài tập sgk Sinh 12 (ngắn nhất)
Giải bài tập sgk Sinh học 12 nâng cao
Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án)

Giáo dục công dân

Giải bài tập sgk GDCD 12
Giải bài tập sgk GDCD 12 (ngắn nhất)
Trắc nghiệm GDCD 12 (có đáp án)

Công nghệ

Giải bài tập sgk Công nghệ 12

Địa Lí

Giải bài tập sgk Địa Lí 12
Giải bài tập sgk Địa Lí 12 (ngắn nhất)
Tập bản đồ Địa Lí 12
Trắc nghiệm Địa Lí 12 (có đáp án)

Lịch Sử

Giải bài tập sgk Lịch Sử 12
Giải bài tập sgk Lịch Sử 12 (ngắn nhất)
Tập bản đồ Lịch Sử 12
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 (có đáp án)

Tin học

Giải bài tập sgk Tin học 12
Trắc nghiệm Tin học 12 (có đáp án)